Jesteś ryczałtowcem Pięć rzeczy, o których musisz pamiętać

  • 29 października 2020 / 14:53
  • (Komentarzy )

Osoby rozliczające się ryczałtem powinny zwracać uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim niezwykle ważne jest przechowywanie faktur. O czym jeszcze należy pamiętać? Czym cechuje się rozliczanie ryczałtem?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i odliczenia

Ryczałt jest niezwykle prostą formą opodatkowania, która bazuje na ustalonej preferencyjnej stawce. Podatnik w tym przypadku nie może odliczać kosztów oraz ma obowiązek zapłaty podatku od przychodu. Odliczyć można przede wszystkim:

  • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • stratę z poprzednich lat,
  • ulgę rehabilitacyjną, na internet i darowiznę na dane cele.

Nie zapominajmy o tym, że jako ryczałtowcy nie możemy odliczyć ulgi prorodzinnej. Osoby rozliczające się w ten sposób składają corocznie deklarację PIT 28

Różnorodne stawki

Ryczałtowcy rozliczają się na podstawie różnych stawek, które wynosić mogą od 2 do 20 procent. Przykładowo stawka 20 proc. dotyczy wolnych zawodów (lekarze, pielęgniarki, tłumacze, technicy dentystyczni), natomiast stawka 5,5 proc. odnosi się do robót budowlanych. Nie tylko przedsiębiorcy korzystają z tej formy opodatkowania. Okazuje się, że sporą część ryczałtowców stanowią osoby rozliczające najem prywatny.

Przechowywanie faktur

Ryczałtowcem może być indywidualny przedsiębiorca oraz spółki, których wspólnicy opodatkowani są na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku należy prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy następujące dokumenty:

  • ewidencję przychodów,
  • ewidencję wyposażenia,
  • wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • dowody zakupu towarów,
  • karty przychody pracowników.

Prowadzenie ewidencji jest konieczne od dnia, od którego zastosowanie ma opodatkowanie w formie ryczałtu. Co ciekawe, kwestia ta nie dotyczy podatników uzyskujących dochody z najmu wtedy, gdy ich wysokość wynika z zawartej pisemnie umowy. Wszelką dokumentację, która wiąże się z wpisami do ewidencji i dowodami zakupu należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli działalność występuje w formie spółki, wtedy miejscem tym jest siedziba podatnika lub biuro rachunkowe, w którym prowadzona jest ewidencja. 

Płatność ryczałtu

Płatność ryczałtu jest dokonywana z reguły co miesiąc. Podatnik ma za zadanie obliczyć należny ryczałt i wpłacić go na konto urzędu skarbowego. Kwota ta powinna wpłynąć do urzędu do 20 dnia następnego miesiąca, przy czym za grudzień płatność występuje do 31 stycznia następnego roku. W roku podatkowym przedsiębiorca nie składa żadnych deklaracji. 

Ewidencja odliczeń i ulg

Pamiętajmy o tym, że odliczenia od ryczałtu muszą być wpisane do ewidencji. W tym przypadku wzór ewidencji przychodów nie ma żadnych odrębnych rubryk, do których można wpisać te dane. Jednak możliwe jest poszerzenie wzoru o dodatkowe pozycje. Zazwyczaj stosuje się wpisanie kwoty odliczenia pod rubrykami ewidencji wraz z opisem. Po odliczeniu ryczałtu wpisać powinniśmy także odliczenie od niego i wielkość podatku, jaką uzyskano po odliczeniach.