Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2014 - plebiscyt

  • 17 kwietnia 2014 / 0:00
  • (Komentarzy )

PLEBISCYT ZAKOŃCZONY. PEŁNE WYNIKI JUŻ NIEBAWEM

 

-------------

Z dniem 1 czerwca rozpoczął się finałowy etap pierwszej edycji plebiscytu Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin, w której wybrana zostanie najlepsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 2014 r. wg czytelników Gazety Góral Info Extra i widzów Telewizji Podhale. Dla zwycięskiej jednostki przewidziana jest moc nagród.

Do finału zakwalifikowało się trzydzieści jednostek z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego z największą ilością głosów. Poniżej prezentujemy aktualny ranking przedstawiający procentową ilość głosów oddanych na poszczególne jednostki. Wszystkie zebrane SMSy przez finalistów stanowią 100%.

Fot. OSP Pcim

 


Nagrody:

 

 

 

 

 

- 2000 zł od Alior Bank S.A. O/ Zakopane oraz Placówki Partnerskiej w Nowym Targu,

- sprzęt strażacki ufundowany przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich - firma Tok Bike – Szczawnica (podczas drugiego etapu ogłosimy, jaki to sprzęt),

- realizacja reportażu przez Telewizję Podhale na temat jednostki do wykorzystania w celach promocyjnych,

- tytuł Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2014 w plebiscycie Gazety Góral Info Extra.

W dwuetapowym konkursie SMS organizowanym przez Gazetę Góral Info Extra przy współpracy Telewizji Podhale bierze udział 129 jednostek OSP z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.

Aby zagłosować na daną jednostkę należy wysłać SMS o treści GIE.XXX na numer 71051 (koszt 1,23 PLN z VAT) wpisując w miejsce XXX odpowiedni numer jednostki.

Zachęcamy do głosowania! Przewidziana została także nagroda dla głosujących – kosz wędlin ufundowany przez firmę „Janas” - producenta wędlin tradycyjnych. Aby go wygrać należy w SMSie z numerem jednostki, podać hasło promujące daną jednostkę. Wygrywa najciekawsze hasło wg właściciela firmy „Janas”, wybrane po zakończeniu plebiscytu.

Konkurs składa się z dwóch etapów, które będą odbywać się w dniach 17.04.2014 – 31.05.2014 i 01.06.2014 – 13.07.2014. W pierwszym etapie spośród 129 jednostek OSP z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego wyłoniona zostanie finałowa „trzydziestka”, natomiast w drugim finałowym poznamy zwycięzcę plebiscytu Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2014 r. Wygrywa jednostka, na którą zostanie oddana największa liczba SMSów.

Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną podczas II Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowo – Pożarniczej Strażaków OSP w Szczawnicy organizowanej w dniach 12 – 13 lipca przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich – firma „Tok Bike” (12 – 13 lipca 2014).

Każdy głosujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin plebiscytu.

 

Ranking Plebiscytu gazety Góral Info Extra

Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin

I etap - 17.04.2014 - 31.05.2014
II etap - 01.06.2014 - 13.07.2014

Zakończenie głosowania o godzinie 14:00 13 lipca. Ogłoszenie wyników o godzinie 16.00 podczas Olimpiady OSP w Szczawnicy, tam również wręczenie nagród.

Podział procentowy wszystkich głosów na wszystkich finalistów.

Ranking pierwszego etapu dostępny jest tutaj. 

Regulamin Plebiscytu „Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Plebiscyt „Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin” (zwany dalej „Plebiscytem”) jest organizowany przez Wydawcę Gazety Góral Info Extra (zwaną dalej „Gazetą”) firmę „DRI” z siedzibą w Podczerwonem 131a, 34-470 Czarny Dunajec (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników Gazety, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

3. Plebiscyt ma na celu wybranie najlepszej jednostki OSP powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego 2014 r. wszystkich 129 jednostek.

§2. Czas trwania Plebiscytu.

1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów:

I etap – wyłonienie finałowej "trzydziestki" spośród wszystkich jednostek - 17.04.2014 (od godz. 00.00) - 31.05.2014 (do godz. 24.00),
II etap – wyłonienie zwycięzcy „Plebiscytu” - 01.06.2014 (od godz. 00.00) do 13.07.2014 (do godz. 14.00) (dalej „Czas Trwania Plebiscytu”).

§3. Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.

1. Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer 71051 wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze GIE i po kropce nr swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Gazecie, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.

3. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety.

4. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Plebiscycie.

5. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.

6. Każdy z głosujących może wysłać dowolną ilość SMS-ów.

7. W pierwszym etapie spośród wszystkich kandydatów wyłoniona zostanie finałowa "trzydziestka" z największą ilością głosów spośród kandydatów, którzy otrzymali przynajmniej 1 głos (dalej "aktywni kandydaci").

8. W przypadku, gdy w 1 etapie głosy zostaną oddane na mniej niż 30 osób to wszyscy aktywni kandydaci przechodzą do etapu finałowego.

9. W przypadku remisowego wyniku na ostatnim premiowanym miejscu do finału może przejść większa liczba kandydatów.

10. Wszystkie głosy zebrane w pierwszym etapie, przechodzą do etapu finałowego.

11. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje osoba z największą ilością głosów zebraną podczas drugiego etapu.


§4.
Nagrody

1. Zwycięzca Plebiscytu wygrywa nagrody:
- 2000 zł od Alior Bank S.A. O/ Zakopane oraz Placówki Partnerskiej w Nowym Targu,
- sprzęt strażacki ufundowany przez Dariusza i Zbigniewa Tokarskich - firma Tok Bike – Szczawnica (podczas drugiego etapu ogłosimy, jaki to sprzęt),
- realizacja reportażu przez Telewizję Podhale na temat jednostki do wykorzystania w celach promocyjnych,
- tytuł Extra OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2014 w plebiscycie Gazety Góral Info Extra.

2. Fundatorem nagród są poszczególne firmy. Gazeta tylko informuje o nagrodach.

3. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia stosownych podatków od wygranej w swoim Urzędzie Skarbowym


§4. Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Plebiscytu jest Gazeta. Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji Plebiscytu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

2. Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Gazety na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika w związku z jego udziałem w Plebiscycie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

3. Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.

4. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

5. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic, bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w Siedzibie Gazety oraz na jego witrynie.

7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

8. Gazeta zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.